اخبار مربوط به شرکت تعاونی فروشندگان کامیون
 

هیئت مدیره دوره پنجم عبارتند از: 

1- آقای حاج عظیم صابری  رئیس هیئت مدیره 
2-آقای حاج محمد  تقی حاج حسینی  نایب رئیس 
3-آقای حاج جواد  اردوخانی مدیر عامل
4-آقای حاج عبدالحسین سیاسی  منشی 
5-آقای حاج  داودفرخی  عضو 
بازرسین آقایان حاج اسد الل اکبری و حاج مجید کریمی 
 
در این دوره پس از فوت  مرحوم حاج جواد   اردوخانی  آقای حاج جهانگیر آزادی به هیئت مدیره دعوت شدند.
+ نوشته شده در  جمعه چهارم مهر 1393ساعت 10:36  توسط جواد زیاری  | 

 
هیئت مدیره دوره چهارم عبارت بودند از:
 
1-آقای حاج سید یوسف میر کاظمی  رئیس هیئت مدیره 
2-آقای حاج عمران حسن آقائی نایب رئیس 
3- آقای حاج سید ابوالقاسم یزدانی مدیر عامل 
4-آقای حاج اسفندیار  (جهانگیر) آزادی منشی 
5- آقای حاج عبدالحسین سیاسی عضو
 
بازرسین  این دوره آقایان حاج اسد الله اکبری و حاج مجید کریمی 
+ نوشته شده در  جمعه چهارم مهر 1393ساعت 10:34  توسط جواد زیاری  | 

 
در دوره  سوم هیئت مدیره شرکت تعاونی افراد زیر مسئولیت تعاونی را به عهده داشتند:
 
1-آقای حاج یارولی مومیوند رئیس هیئت مدیره 
2-آقای حاج عظیم  صابری نایب رئیس 
3-آقای حاج محمد  تقی حاج حسینی  مدیر عامل 
4-آقا ی حاج جان محمد زیاری منشی 
5- آقای حاج داود فرخی عضو 
+ نوشته شده در  جمعه چهارم مهر 1393ساعت 10:26  توسط جواد زیاری  | 

اسامی هیئت مدیره اصلی و بازرسین در دوره دوم هیئت مدیره شرکت تعاونی فروشندگان کامیون عبارت بودند از:
 
1-آقای حاج محمد تقی حاج حسنی  رئیس هیئت مدیره .
2-آقای حاج عظیم صابری  نایب رئیس 
3-آقای حاج داود  فرخی مدیر عامل
4-آقای حاج یارولی مومیوند منشی 
5-آقای حاج علی اصغر مافی 
6- آقای حاج نصرالله شاهی 
 
بازرسین این دوره آقای حاج منوچهر عامریو مرحوم محمد جلال دهقان  در این دوره پس از فوت  مرحوم دهقان آقای حاج علی قره خانی بعنوان بازرس انتخاب شدند.
+ نوشته شده در  جمعه چهارم مهر 1393ساعت 10:24  توسط جواد زیاری  | 

 
 اولین دوره هیئت مدیره 
 
طبق روزنامه رسمی مورخ 5/6/1373 به شماره 60619/ 32 اولین دوره هیئت مدیره شرکت تعاونی بدین شرح است 
 
أگهی تاسیس شرکت تعاونی مصرف فروشندگان کامیون و ماشین آلات سنگین    
 
شرکت فوق  در تاریخ 3/6/73تحت شماره 107084 این اداره  به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح ویر جهت اطلاع عموم آگهی میشود 
1- موضوع شرکت : تامین  نیاز مصرف کنندگان فر وشندگان کامیون و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین برابر ماده 3 اساسنامه شرکت 
2-مرکز اصلی شرکت : تهران خیابان کارگر جنوبی میدان رازی حلال احمر نمایشگاه خورشید .
3-سرمایه شرکت مبلغ27500000ریال .
4- مدیران شرکت : آقای حاج حسن نظریبسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رحمانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حاج مظفر هاتفی بسمت مدیر عامل و آقای جواد اردوخانی و اقای فصل الله توکلی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد تقی حاج حسنی و اصغر کریمی بسمت اعضائ  علی البدل هیئت مدیره و آقایان یوسف خجاره و منوچهر  عمیدی بسمت بازرسان اصلی و احمد نظری بسمت بازرس علی البدل برای مدت 2سال  انتخاب شدند .
5- دارندگان حق امضاء:  امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با دو امضاء از 3 امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدییره و همراه با مهر شرکت اوراق و اسناد عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است .
پ-14570 
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری  تهران
 
در این دوره تغییراتی بوجود آمد ؛ در تاریخ 5/9/73آقای حاج علی رحمانی بجای حاج مظفر هاتفی به سمت مدیر عامل شرکت و با خروج آقای مظفر هاتفی آقا محمد تقی حاج حسنی به جمع اعضاء اصلی هیئت مدیره پیوست و همچنین در تاریخ 15/4/74آقای حاج داود فرخی و آقای حاج محمد جهان نزاد به اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای ناصر نظری به سمت بازرس این دوره از هیئت مدیره  منصوب شدند
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مهر 1393ساعت 17:33  توسط جواد زیاری  | 

 
تاقبل از سال 1373 همه دارندگان نمایشگاه ها اعم از سواری ؛ اتوبوس ؛مینی بوس ؛کامیون  و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در عضویت اتحادیه سواری فروشان قرارداشت و همه امور صنفی آنان تحت نظرو زیر پوشش این اتحادیه قرارداشت تا اینکه در  جلسه عمومی که در رستوران ستاره برگزار گردید با  توجه به اینکه دارندگان وسائط نقلیه سنگین در اقلیت بودن  و تعداد محدودی بصورت پراکنده در خیابان  شیر و خورشید ؛ سه راه آذری ؛ گمرک ؛ دوراهی قپان ؛خیابان خاوران و میدان خراسان  دارای نمایشگاه بودند نارضایتی خود را نسبت به اتحادیه اعلام و خواهان استقلال و کناره گیری از اتحادیه نمودند که با مخالفت مسئولین اتحادیه قرارگرفتند  و در همان جلسه افرادی مانند مرحوم حاج حسن نظری؛مرحوم حاج جواد اردوخانی ؛حاج محمد حاج حسنی ؛ حاج علی رحمانی ؛و حاج ابوالقاسم یزدانی با اعتراض جلسه را ترک نمودند و انگیزه  جدائی از همانجا نشئت گرفت و افراد فوق بعنوان هیئت موسس با برگزاری جلساتی در نمایشگاه شیرو خورشید اقدام به عضو گیری نمودند و افراد دیگری  مانند حاج هوشنگ آقا محی الدین ؛مرحوم توکلی  و حاج نصرالله شاهی و تعداد دیگری که دارای نمایشگاه  های کامیون و وسائل نقلیه سنگین و نیمه سنگین فعالیت داشتند اقدام به تاسیس (شرکت تعاونی فروشندگان کامیون و ماشین آلات سنگین ؛نیمه سنگین و خدمات وابسته استان تهران ) نمودند.
 
با افتتاح دفتر تعاونی در خیابان جمال زاده تهران کار عضو گیری را آغاز و در همان آغازین و روزهای اولیه تعداد  زیادی از افراد با خرید یک سهم پانصد هزار  ریالی نسبت به ثبت نام اقدام و در نهایت در تاریخ 3/6/1373به شماره 107084در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی به چاپ رسید.
 
هیئت موسس در تاریخ 7/6/1373برای جذب اعضاء برای خرید زمین طی اطلاعیه بین  اعضاء که در آن تاریخ به 50 نفر رسیده بود فراخوان نمود و هریک از اعضاء موسس مبلغ 20 میلیون ریال به حساب 255 بانک سپه رازی واریز و قرار شد بقیه اعضاء نسبت به واریزمبلغ فوق اقدام نمایند.
 
این جلسه در دفتر آقای حاج علی رحمانی تشکیل گردید  که با کار شکنی های مخالفین مواجه گردیدو اقدام فوق مورد استقبال اعضاء واقع نشد و حتی وجوهی هم که دریافت شده بود و پرداخت کنندگان از انگشتان دست تجاوز نمیکرد مسترد گردید.
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مهر 1393ساعت 11:56  توسط جواد زیاری  | 

خبــــــر

 

پیرو آگهی مورخ 1/6/1393 روزنامه همشهری و اطلاعیه مورخ 1393/5/25 جلسه عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی فروشندگان کامیون و ماشین آلات سنگین نیمه سنگین و خدمات وابسته استان تهران راس ساعت 10 صبح روز دو  شنبه مورخ  1393/6/10 در محل دفتر شعبه شماره یک شرکت تعاونی واقع در  شهرک نمایشگاهی بلوار حافظ مقابل درب خروجی شهرک  با حضور نماینده محترم اداره تعاون اسلامشهر و ریاست محترم کلانتری شعبه 17 نیروی انتظامی مستقر در شهرک با شرکت 176 نفر از 287نفر کل اعضاء رسمی شرکت تعاونی تشکیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه و ناظرین رسمیت جلسه اعلام و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و ارائه گزار ش فعالیت هیئت مدیره در مدت ماموریت طبق دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید  
 
دستورجلسه
 
 
1- صورت حساب مالی ؛ ترازنامه و بیلاک کلی و دوره ای.
2- تسویه اعضاءبدهکار حق عضویت تا سال1390.
3-اعلام افزایش سهام اعضاء
4-گزارش بازرسان 
5-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
6-انتخاب بازر سان اصلی و علی  البدل  

 برای سه مورد بندهای 1؛2و 3 دستور جلسه تک تک نظر خواهی به عمل آمد که هرسه مورد با اکثریت  مطلق  مورد تایید و تصویب قرارگرفت و آنگاه اسامی کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین اعلام و هریک از کاندیدا خودرا معرفی و سپس برگهای رای به اعضاء حاضر در جلسه تحویل وبا نوشتن اسامی نماینده های مورد نظر خود بصورت مخفی برگ آراء به صندوق ریخته شد ؛پس از جمع آوری آراء حاضرین به صرف ناهار و هیئت رئیسه و نظار به قرائت آراء پرداختند که سر انجام آقایان به ترتیب اکثریت آرائ انتخاب گردیدند:

1- حاج عظیم صابری
2-حاج رضا نجاتی 
3-حاج سید یوسف میرکاظمی 
4-حاج عبدالحسین سیاسی  
5-حاج یاسر  کاکلیان 
 
به عنوان اعضاء هیئت مدییره و حاج محمد علی (هوشنگ )آقا محیالدین و حاج اسد الله اکبری به عنوان بازرسین  انتخاب گردیدند دفتر تعاونی و  مدیریت وبلاک ضمن تبریک به اعضاء هیئت مدیره و بازرسین دوره ششم شرکت تعاونی توفیق و موفقیت در انجام امور تعاونی و شهرک نمایشگاهی از درگاه ایزد منان آرزو مینماید.
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 12:44  توسط جواد زیاری  | 

به نام خدا

بعد از مدتی وقفه و به دلایل فنی و مشکلاتی که در وبلاگ شرکت تعاونی پیش آمد, در حال حاضر وبلاگی جدید راه اندازی شد تا اخبار مربوط به شرکت تعاونی در زمان مناسب با اطلاع اعضاء محترم برسد.

اعضاء محترم در صورت تمایل می توانند نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهتر شدن این وبلاگ به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

مدیر وبلاگ : جواد زیاری        tfk1393@yahoo.com 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 13:20  توسط جواد زیاری  |